ligot.net - ג'וליאנו - 2023/2024 - כדורגל


כדורגל / איטליה  

ג'וליאנו (איטליה)
 תוצאות:  
מלאותבביתבחוץ
סרייה.סי125.09.2023ג'וליאנולאטינה3:0 (1:0)
סרייה.סי121.09.2023פיצ'רנוג'וליאנו0:4 (0:1)
סרייה.סי118.09.2023ג'וליאנויובה סטאביה0:0 (0:0)
סרייה.סי111.09.2023פוג'יהג'וליאנו0:1 (0:0)
סרייה.סי101.09.2023ג'וליאנוסורנטו0:1 (0:0)
 לוח משחקים:  
מלאבביתבחוץ
סרייה.סי101.10.2023וירטוס פרנקאווילהג'וליאנו
סרייה.סי108.10.2023ג'וליאנוטארנטו
סרייה.סי115.10.2023מסינהג'וליאנו
סרייה.סי122.10.2023ג'וליאנופוטנזה
סרייה.סי125.10.2023ג'וליאנוקרוטונה
סרייה.סי129.10.2023טוריס 1944ג'וליאנו
סרייה.סי105.11.2023ג'וליאנוברינדיזי
סרייה.סי112.11.2023בנבנטוג'וליאנו
סרייה.סי119.11.2023אבלינוג'וליאנו
סרייה.סי126.11.2023ג'וליאנוקאטניה
סרייה.סי103.12.2023מונופוליג'וליאנו
סרייה.סי110.12.2023ג'וליאנומונטרוסי
סרייה.סי117.12.2023קזרטנהג'וליאנו
סרייה.סי123.12.2023ג'וליאנוצ'ריניולה
סרייה.סי107.01.2024סורנטוג'וליאנו
סרייה.סי114.01.2024ג'וליאנופוג'יה
סרייה.סי121.01.2024יובה סטאביהג'וליאנו
סרייה.סי128.01.2024ג'וליאנופיצ'רנו
סרייה.סי104.02.2024לאטינהג'וליאנו
סרייה.סי111.02.2024ג'וליאנווירטוס פרנקאווילה
סרייה.סי114.02.2024טארנטוג'וליאנו
סרייה.סי118.02.2024ג'וליאנומסינה
סרייה.סי125.02.2024פוטנזהג'וליאנו
סרייה.סי103.03.2024קרוטונהג'וליאנו
סרייה.סי106.03.2024ג'וליאנוטוריס 1944
סרייה.סי110.03.2024ברינדיזיג'וליאנו
סרייה.סי117.03.2024ג'וליאנובנבנטו
סרייה.סי124.03.2024ג'וליאנואבלינו
סרייה.סי130.03.2024קאטניהג'וליאנו
סרייה.סי107.04.2024ג'וליאנומונופולי
סרייה.סי114.04.2024מונטרוסיג'וליאנו
סרייה.סי121.04.2024ג'וליאנוקזרטנה
סרייה.סי128.04.2024צ'ריניולהג'וליאנוסרייה.סי1: 23/24 22/23


© 2006-2023 Copyright: ligot.net